Základné informácie

MIKROREGION IVANČICKO zahrňuje osem obcí a tri mestá: Čučíce, Dolní Kounice, Hlínu, Ivančice, Ketkovice, Mělčany, Moravské Bránice, Neslovice, Novou Ves, Nové Bránice a Oslavany. Nachádzajú sa juhozápadne od Brna. Územie mikroregiónov je bohaté na významné historické pamiatky, ak už z dávneho stredoveku, či doby pomerne nedávnej.

K najstarším a najvýznamnejším pamiatkam patrí bývalý ženský cisterciácký kláštor v Oslavanoch, neskôr prestavaný na zámok, bývalý premonstrátský kláštor, resp. jeho zrúcanina, Rosa coeli v Dolních Kounicích a najmä románsky kostol sv. Petra a Pavla z polovici 12. storočia v Řeznoviciach, miestnej časti Ivančíc, ktorý je stavbou, nemajúci v českých krajinách obdoby, l další pamiatky - gotický kostol Nanebevzetí Panny Marie a renesančná budova bývalej radnice v Ivančicích, zámok- bývalý kláštorný hrad v Dolních Kounicích, či zrúcanina stredovekého hradu Levnova u Ketkovic, sú významnými svedkami bohatej histórie tunajšieho kraja. Židovské cintoríny v Dolních Kounicích a Ivančicích pripomínajú niekoľko stáročia trvajúcej histórii židovských komunít. Novodobými pamiatkami nádobu priemyslovej revolúcie, na vek pary, železa a počiatky veku elektriny, sú najmä dnes už uzavreté bane a bývalá „Prvá cezpoľná veľkoelektráreň" v Oslavanoch, ale taktiež železničný viadukt (jedno pole) nad riekou Jihlavou z roku 1 870 v Ivančiciach. Krajina Mikroregiónu Ivančicko je krajinou mimoriadne  malebnou, ktorá poskytuje široké možnosti pre turistiku a rekreáciu. Charakter krajine dodávajú najmä toky troch riek - Oslavy, Jihlavy a Rokytné, ktoré sa v Ivančiciach spojujú v jednu, ale taktiež pozvoľné kopce a stráne na nich sa darí vinohradom. Priemyslom nenarušená krajina a čisté ovzdušie, množstvo cenných historických pamiatok, značené turistické chodníky a cyklotrasy, dostatok možností pre ubytovanie a stravovanie, a dobré víno z tunajších viníc - to všetko tvorí lákavú pozvánku pre domácich i zahraničných  návštevníkov tunajšieho kraja.

Poloha

Obce združené v mikroregiónu tvorí pretiahnuté územie od severozápadu k juhovýchodu v juhozápadnej časti okresu Brno-venkov.

Základná charakteristika

Podel územia mikroregiónov Ivančicko na celkovej výmere okresu Brno-venkov činí 11,3 %. V počtu obyvateľov je mikroregion zastúpené 13,1 % na všetkom obyvateľstvu okresu. Hustota obyvateľov prevyšuje okresný priemer hodnotou 168 obyv./km2 (priemer okresu je 145,5). Vývoj počtu obyvateľov má výrazne zostupnú tendenciu. Sú však výnimky - Ivančice majú o 2 000 obyvateľov viac, než v roku 1970. Malé prírastky majú aj Oslavany, Neslovice a Nové Bránice.

Ekonomická základňa

Priemyselná výroba má v mikroregióne svoju tradíciu. V Ivančiciach je to textilný priemysel, ktorý v súčasnosti reprezentujú Lanatex, Retex a Ekotex, strojárstvo je zastúpené v Oslavanoch Strojárňou Oslavany a Neumeyer ČR. Podstatnú rolu v mikroregióne hrá aj poľnohospodárstvo, ktoré má k dispozícii veľké plochy orné pôdy a taktiež sa tu presadzujú plochy viníc a záhrad. Pestujú sa obilniny, technické plodiny, kukurice, zemiaky a taktiež vinná réva, zelenina a ovocie. Živočíšna výroba se zaoberá chovom hovädzieho dobytku, svíň a hydiny. Dopravnú obsluhu zaisťuje jednak železnica, ktorá sa v Moravských Brániciach rozdeľuje. Jeden smer pokračuje na Moravský Krumlov a druhá vetva odbočuje na Ivančice a Oslavany. Od Brna smeruje do mikroregiónu diaľnic II. triedy č. 152, ktorá pokračuje z Ivančic na Oslavany ako 11/393, na ktorú nadväzuje 11/394 na Neslovice. Okrem týchto komunikácií existujú v území ešte diaľnice nižších tried.

Fyzickogeografická charakteristika

Ide o rozsiahlejší, krajinársky, kultúrne i hospodársky veľmi zaujímavý mikroregión ležiaci v juhozápadnej časti okresu Brno-venkov . Jeho osu tvorí údolie strednej časti rieky Jihlavy a do nej pritekajúcej dolnej časti riek Oslavy a Rokytné. Mikroregión obsahuje tri príťažlivé historické mestá, rozsiahle, romantické, tradične trampsky využívané chránené územie sútoku kaňonov Oslavy a Chvojnice, ťažbou pozmenenou krajinu v okolí Oslavan, rozmerné plochy úrodnej ornej pôdy i listnatých lesov Bobravské vrchoviny a vinohrady na svahoch okolo Dolních Kounic.

Reliéf

Reliéf územia je charakterizovaný členitou plochou pahorkatinou, mierne sa k severozápadu zdvíhajúcich, s výrazne zahĺbenými kaňony menovaných trocg riek. Územíie má výškovú  členitost 30 - 130 m, v údoliach až 200 m. Typická nadmorská výška územia je medzi 200 - 380 m n.m. Najvyššie nadmorské výšky dosahujú územia kótou v severnej časti k.ú. Ketkovice (479,7 m n.m), najnižší bod územia leží na rieke Jihlavě (cca 190 m n.m).

Geologicko — pedologické podmienky

Základ územia tvorí v západnej časti kyselé bítešské ortoruly. Na plošinách prevládajú neogenní sedimenty -jíly, písky, štěrky, místy pevněji stmelené a v rôznej miere vápnité, kryté pleistocénními terasovými štěrkopísky a sprašemi. Pod Ivančicemi rieka Jihlava proráží hrebeň Bobravské vrchoviny s výchozy tvrdých granodioritů Brněnského masivu.

Na týchto podkladoch sa na vyšších západných okrajoch územia najčastejšie vytvorily kyslé kambizemě typické nasýtené s hnědozeměmi na spraších a sprašových hlinách, na plochej juhovýchodnej časti územia černozemě na spraších, ve sníženinách typické černice. V plochých zamokřených depresích vzácny výskyt slatin.

Klimatické podmienky

Dle Quitta leží územie v teplej oblasti T 4 (najteplejšie v ČR) s prechodom do T 2. Zrážky klesajú k východu, kde sa prejavuje zrážkový tieň Českomoravskej vrchoviny a celkove ide o najsuchšie územie na Morave. Teploty kolísajú od 8,5 °C do 9,3 °C, zrážky od 530 mm do 495 mm. Výskyt prívalových dažďov pri častom juhovýchodnom prúdení. Významné západné a juhovýchodné vetry pôsobia letné sucho a búrky a v predjarí silnú veternú eróziu.

Hydrologické podmienky

Celé územie mikroregiónou patrí do hlavného povodia rieky Moravy, čiastkového povodia  Dyje. Osu územia tvorí rieka Jihlava. Južnú časť územia odvodňuje rieka Rokytná a severná rieka Oslava, ktoré ústí do Jihlavy v Ivančicích pod historicky významným vrcholom Réna. Významnejšie prítoky v mikroregionu má Oslava levostrannou Chvojnici a Balinku s Ketkovickým potokom a Jihlava Martálku pod Ivančicemi. Na území mikroregiónov sa nachádza iba veľmi málo umelých vodných nádrží, prakticky iba odkalovací nádrž v Oslavanech a blízko nej malá rybochovná, drobné nádržky pod elektrárnou tamtiež, dve obtokové nádrž na Jihlavě pod Reznovicemi a tri drobné obecné nádržky v Moravských Bránicích. Žiadne z týchto nádrží (s výnimkou väčší u Řeznovic) nemajú rekreačný význam, niektoré z nich sú rybochovné. Vedľa všetkých riek je rybársky využíváné i niekoľko odstavných a slepých ramien týchto tokov. Biogeografická diferenciácia

Podľa biogeografického členenia ČR (CULEK a kol. 1996) patrí  prakticky celý mikroregion bioregionu č. 1.23. Jevišovického. Potenciálne sa tu vyskytujú dubohabřiny, s ostrovy teplomilných i sípákových doubrav, dnes zachované čiastočne (premiešané s kulturnými bory) a v nižších polohách už prakticky nahradené akátinami. Typický zástupci xerofytnej flóry sú kavyl vlasko vitý, koniklec velkokvětý, ostřice nízká a drobná, hvězdnice zlatohlávek, višeň křovitá, a řada druhů divizen. V dubohabřinách, typických pre vyššiu časť územia prevládajú  druhy hercynských listnatých lesov, obohatené o druhy alpidských podhůří, ako dymnivka plná, ostřice chlupatá, zapalice žluťuchovitá a brambořík nachový.

Fauna je bohatá najmä na hmyz (kudlanka nábožná, pakudlanka jižní, pestrokřídlec podražcový) ftáčie druhy (linduška úhorní, strakapoud jižní cvrčilka slavíková, ťuhýk rudohlavý), ještěrka zelená. Jihlavka po Ivančice patrí do pstruhového až lipanového pásma. Ostatné tečúce vody patria do parmového pásma s prvkami pásma cejnového s postupne sa zlepšujúcou rybou osádkou.

Aktuálny stav krajiny a jej využitie

Územie Mikroregionu Ivančicko je v zásade osídlené od neolitu, čo dokazuje  početné nálezište najmä na Réně a v moravskokrumlovském lese. Na plošinách jeho územia prevládajú  agrocenózy (orná půda, sady, vinice), prerušované iba akátovými remízky a topolovými větrolamy. V minulosti bola rada hodnotných krajinných detailov (liniových porostů, lad a drobných lesíků) zorněna a zachovaná iba v nečetných okrajových svažitějších, či inak hore dostupných lokalitách. Významné lesné komplexy predstavuje zalesnený, od severu k juhu smerovaný hreben Bobravské vrchoviny náležející v severnej časti do prírodného parku Bobrava, južná časť je potom využitá ako velkoplošná obora. Pomerne rozlahlé lesy sa nachádzajú  i na svahoch údolia Oslavy , Chvojnice a Ketkovického potoka severne od Oslavan. Večšina týchto porastou má prirodzenú druhovou skladbu. Západný okraj mikroregionu zasahuje i do prírodného parku Stredné Pojihlaví.

Krajinársky najhodnotnejšia časť mikroregionu predstavuje jednoznačne údolie troch menovaných riek. Tu sa tiež nachádza večšina zvlášť chránených území mikroregionu. Večšinou ide o skalné útvary rôznych pôvodou s vyvinutými spoločenstvy skalních stepí a lesostepí (Budkovický potok na Rokytné, Pekárka, Nad řekami a Komářina na Jihlavce a rozsáhlá rezervace Údolí Oslavy a Chvojnice). Zaujímavé sú i drobné botanické lokality teplomilné kvety Bouchal u Ivančic, Patočkova hora u Neslovic a paleontologická lokalita Rybičková skála tamtiež.

Hodnotenie životného prostredia

Základ kvalitného životného prostredia územia  je v pomerne stabilných, zväčšej časti prirodzených lesoch hrebena Bobravské vrchoviny a kaňonov riek. Intenzivné poľnohospodárstvo  s radou doprovodných negativ, najmä doposiaľ príliš rozsiahlymi poľnohospodárskymi pozemkami ohrozenými vodnými a veternou erozií sa prejavuje najmä na rozsiahlych plochách ornej pôdy. Čistota vôd má zlepšujúcu tendenciu. Veľké priemyslové zdroje znečištené v území chýbajú. V dôsledku ukončenia tažby čierneho uhlia v Rosicko - oslavanské pánvi je postupne rekultivovaná i krajina hald u Oslavan i dôsledky znečištenia ovzdušia zpôsobené spalováním tohoto uhlia v oslavanskej elektrárne.

Potenciál cestovného ruchu

Mikroregion má mnoho čo ponúknuť ako po prírodnej, tak i po kulturnej stránke. Z prírodného hladiska sú turistickým zážitkom kaňony všetkých troch riek pričom, z najvyšších hodnôt dosahuje v tradičnej trampské Icrajině pod hradem Levnov na sútoku Chvojnice a Oslavy, ale i pod slepencovými útesmi a stepmi v Budkovicích a Hrubšicích. Významné stavebné a kultúrne pamiatky, ako i vinárske a iné slávnosti ponúkajú všetky tri mestá mikroregionov. Známe a turisticky príťažlivé je najmä mesto Moravský Krumlov s Muchovou Slovanskou epopejou v zámku a prilahlé skalnaté údolie Rokytné. Z mimomestských pamiatok je možné menovať unikátny centrálny  románský kostol v Řeznovicích a renesanční zámok v Hrubšiciach. Ploché náhorní územie môže vo väzbe na širšie okolie dobre slúžiť najmä nenáročnej cykloturistike. Všetky menované rieky sú za vhodného stavu vody dobre zjazdné.

Informačný bod

Užívateľský účet

Mapa Sládkovičova

Vyberte jazyk

KIC Ivančice

Galantsko.info

Kurzový lístok

Reference rates European Central Bank
MenaKurz
USD1.12
BGN1.96
CZK25.58
DKK7.47
GBP0.90
HUF325.85
PLN4.26
RON4.73
SEK10.54
CHF1.11
NOK9.59
HRK7.39
CAD1.46
CNY7.72
ZAR15.57
Zdroj: ECBPosledná aktualizácia :